ACT kurser

Acceptance and Commitment Therapy 

En empiriskt grundad psyko- logisk metod och tillhör den så kallade tredje vågens kognitiva beteendetera- pier (Eifert & Forsyth, 2005). Utmärkande för ACT är intresset för psykolo- giska fenomens funktion och kontext snarare än dess form (Hayes et al., 2014). 

ACT utvecklades inom det vetenskapsfilosofiska paradigmet funktio- nell kontextualism (Gifford & Hayes, 1999), i vilken betonas att beteende all- tid måste förstås i relation till det sammanhang (kontext) i vilket det sker. För att förstå och påverka beteende måste man studera vilken funktion beteendet har (Törneke, 2009). 


ACT vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom området ”Relational Frame Theory”. Språk och kognitioner baseras på för- mågan att relatera händelser till varandra. Detta möjliggör att uppleva inre händelser, trots att de saknas i den yttre miljön (Hayes et al., 2014). En viktig utgångspunkt är det pragmatiska sanningskriteriet, varmed avses att beteen- deanalysen är sann om den hjälper individen att nå sitt mål. Utifrån ett inlär- ningsteoretiskt perspektiv skiljer man mellan kontingensstyrt och regelstyrt beteende. Kontingensstyrt beteende är inlärt genom direkt kontakt med kon- sekvenser till skillnad från beteende, som är styrt av verbalt formulerade reg-
ler.